De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk ook op ANBI Belastingdienst.

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kortenhoef Oecumenische Streekgemeente

Telefoonnummer (facultatief):   035-6561961 (vz. T.M Hafkamp- Schouten)

Website adres:  www.osg-kortenhoef.nl

E-mail:  info@osg-kortenhoef.nl

Adres:  Oude kerkje aan de Kortenhoefsedijk  168

Plaats:  Kortenhoef    Postadres:  Postbus 142  Postcode:  1243 ZJ   Kortenhoef

Kerkvoogdij:  ABN-Amro rekening:  NL49ABNA0550418903 t.n.v. OSG Kortenhoef te Hilversum

RSIN/Fiscaal nummer:  0026 08 571

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. De OSG staat open voor iedereen, ongeacht van welke geloofsrichting dan ook. Zij stelt zich oecumenisch op, zoals de naam al zegt en biedt ruimte voor kunst en cultuur, zowel in de kerkdiensten als in de maandelijkse lezingen en in diverse kringen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Collectebonnen
Schenkingen die u doet aan een instelling met ANBI-status mag u onder een aantal voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Om deze reden zijn er collectebonnen te koop; zodat u aan kunt tonen dat u geld hebt gedoneerd aan een doel met ANBI-status.

De bonnen worden verkocht in eenheden van 20 stuks à € 1. Het bankrekeningnummer van de OSG is NL54 INGB 0000 3091 57 t.n.v. Kerkvoogdij OSG Collectebonnen.

Het is ook mogelijk een overeenkomst aan te gaan voor een periode van minimaal 5 jaar. Dan verbindt u zich jaarlijks een vast bedrag te betalen. Een voordeel hiervan is dat er in dat geval geen drempel geldt en het gehele bedrag is dan dus aftrekbaar. De overeenkomst kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst.

Onderstaande documenten kunt u inzien en downloaden.

ANBI-gegevens OSG : ANBI gegevens

Baten en lasten Kerkvoogdij OSG 2017: Baten en lasten kerkelijke gemeente_2017 (ANBI)

Toelichting Baten en lasten Kerkvoogdij OSG 2017: Toelichting bij de staat van Baten en lasten

Begroting Kerkvoogdij OSG 2019: Begroting Baten en lasten kerkelijke gemeente_2019(ANBI)

Diaconie:

Baten en lasten diaconie 2017

Toelichting baten en lasten 2017 diaconie